Privacy bij Beter De Bilt

Beter De Bilt maakt zich sterk voor het beschermen van uw privacy. Iedereen heeft recht op bescherming van persoonlijke informatie. Dat we hiervoor opkomen betekent niet dat we tegen opslag van gegevens zijn. In deze verklaring geven wij aan hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, de AVG indachtig.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Voor verenigingsdoeleinden verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Geboortedatum
 • Geslacht

1a. Lidmaatschap

Na ontvangst van uw verzoek om lid te worden vragen wij u om uw NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we uw gegevens op de juiste manier kunnen registreren. Als controle vragen we uw geboortedatum. Statutair kunt u pas vanaf 18 jaar lid worden. Wij vragen niet om uw bankgegevens, maar vertrouwen erop dat u uw contributie reglementair betaalt. Wij leggen uw bankrekeningnummer niet vast. Als lid is de contributie minimaal € 20 per jaar. Voor leden geldt dat zij jaarlijks worden uitgenodigd voor ledenbijeenkomsten en dat zij de nieuwsbrief ontvangen.

1b. Kieslijst

Wanneer u heeft ingestemd om op de kieslijst te worden geplaatst zullen wij conform de Kieswet (zie kiesraad.nl) persoonsgegevens moeten verzamelen en aanleveren teneinde te kunnen deelnemen aan de verkiezingen. De door ons ontvangen persoonsgegevens worden tot drie maanden bewaard nadat over de toelating van de gekozenen is beslist en vervolgens vernietigd.

1c. Communicatie-uitingen

Via nieuwsbrieven, contacten en social media informeren wij leden, donateurs en belangstellenden over doelen, standpunten en evenementen van Beter De Bilt. Om nieuwsbrieven, evenementen en andere communicatie-uitingen te realiseren leggen wij naam en e-mailadres vast. Uiteraard zullen uw persoonsgegevens worden aangepast als u dat aangeeft. Soms publiceren wij in onze uitingen foto’s en filmpjes waarin leden en mensen te zien zijn. Bij Beter De Bilt-evenementen zullen wij u altijd informeren als er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Stelt u hierop geen prijs dan kunt u dat aangeven bij ons.

1d. Contact

Als u een vraag, opmerking of reactie naar ons stuurt via e-mail, social media of telefoon of uw gegevens via een presentielijst bij een evenement kenbaar maakt gebruiken wij uw gegevens voor een reactie en desgewenst voor toezending van de nieuwsbrief.

2. Verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens

De vereniging Beter De Bilt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, adres Jan van Eycklaan 61, 3723BC te Bilthoven. De ledenadministratie is in handen van de secretaris. Alle overige persoonsgegevens zijn in handen van de verantwoordelijke voor o.a. communicatie, de penningmeester.

3. Hoe gaat Beter De Bilt om met de gegevens van relevante contactpersonen?

Om onze politieke doelen te realiseren communiceren wij met persmedia, belangenverenigingen, deskundigen en andere politieke partijen. Wij slaan deze gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Dit is noodzakelijk om de communicatie goed te laten verlopen en we hebben hiervoor geen toestemming nodig van betrokkenen, dat is ‘gerechtvaardigd belang’. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.

4. Cookiebeleid, IP-adres

We maken op onze website geen gebruik van cookies waarmee het surfgedrag gevolgd kan worden door Beter De Bilt of externe partijen. Evenmin worden IP-adressen verwerkt (het unieke nummer van een computer die via het internet communiceert met onze website).

5. Beveiligen van gegevens

De persoonsgegevens worden optimaal beveiligd. De data staan op een fysieke en digitale opslagfaciliteit die via het besturingssysteem maximaal zijn beveiligd (automatische software-updates, strikt wachtwoordbeleid en twee-factorauthenticatie). Via de encryptie van deze computer wordt informatie onherkenbaar gemaakt, waardoor ongewenste bezoekers geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens.

6. Bewaren van gegevens

Voor bepaalde gegevens zijn wij gehouden aan wettelijke bewaartermijnen (bv. financiële transacties hebben een bewaartermijn van zeven jaar). Voor andere gegevens geldt dat we ze niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

7. Wat zijn mijn rechten?

Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u de volgende rechten. Beter De Bilt zal die te allen tijde respecteren.

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie en aanvulling;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking;
 • recht op vergetelheid;
 • recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • recht op dataportabiliteit.

Wilt u gebruik maken van deze rechten dan kunt u dit kenbaar maken op het volgende mailadres van Beter De Bilt: info@beterdebilt.nl.

8. Bezwaar tegen de bescherming van uw privacy?

Mocht u bezwaren hebben tegen de wijze waarop Beter De Bilt uw persoonsgegevens beschermd dan willen we dit zo spoedig mogelijk gezamenlijk oplossen: info@beterdebilt.nl. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u zich wenden tot de rechter met een beroep op rechtsbescherming die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt. Daarnaast heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.