Alternatief begrotingsprogramma 2021

Beter De Bilt heeft samen met Bilts Belang een alternatieve programmabegroting uitgebracht voor 2021. Het is tevens een voorbeeld voor meer samenwerking tussen partijen in de versnipperde gemeenteraad.
Beter De Bilt en Bilts Belang beogen zo een breed draagvlak te creëren voor een meer evenwichtige programmabegroting 2021.

De conclusies uit de nota:

 • Meer opbrengsten door invoering kostendekking leges
 • Minimale verhoging OZB (0,5%)
 • Minder geld opzijzetten voor het onderhoud van gemeentelijk vastgoed
 • Minder subsidie naar instanties met voldoende eigen vermogen
 • Bevriezen prijsindexering toepassen met taakstelling
 • Straatfeesten blijven subsidiëren
 • Niet korten op het minimabeleid
 • Bezuinig op mantelzorgondersteuning en niet op de mantelzorgwaardering
 • Aanstellen van 0,6 extra boa (met dekking uit het invoeren van bestuurlijke boetes)
 • Korten op het budget voor het reorganisatietraject ‘Fundament op orde’
 • Investeer in een professioneel onderzoek naar de effectiviteit van de gemeentelijke organisatie en het sociaal domein (Bureau Berenschot met dekking in programma)
 • Onderzoek het subsidiemodel en stuur bij op de vermogensbepaling
 • Maak beter gebruik van het aantrekken van externe fondsen en subsidies